Rola HR biznes partnera a bezpieczeństwo psychologiczne w zespołach i organizacji

Rola HR biznes partnera w organizacji obejmuje szeroki zakres zadań i odpowiedzialności, mających na celu wspieranie strategicznych celów biznesowych oraz zarządzanie personelem w sposób zgodny z misją, wartościami i celami organizacji. Wspiera on budowanie pożądanej kultury organizacyjnej i bezpieczeństwa psychologicznego w zespołach i organizacji.

Możliwość zbadania odporności psychicznej ludzi, za których jest
odpowiedzialna/odpowiedzialny może mieć istotny wpływ na efektywność jego działań wielu płaszczyznach.

Dopasowanie wsparcia i programów rozwojowych: Zrozumienie poziomu odporności psychicznej pracownika pozwala HR biznes partnerowi dostosować wsparcie i programy rozwojowe do indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika. Na przykład, dla pracowników o niższej odporności psychicznej mogą być potrzebne specjalne szkolenia z zakresu radzenia sobie ze zmianą, presją, stresem lub wsparcie psychologiczne. Dzięki możliwości badania całych zespołów dużo łatwiej jest diagnozować przyczyny spadku efektywności pracy, dobierać ludzi do zespołów zadaniowych, przewidywać ryzyka w sytuacjach wdrażania ważnych zmian.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu: Praca HR biznes partnera obejmuje często
zarządzanie kwestiami związanymi ze zdrowiem psychicznym i dobrem pracowników.
Zrozumienie poziomu odporności psychicznej pracowników pozwala HR biznes partnerowi na wczesne rozpoznanie sygnałów wypalenia zawodowego i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Tworzenie zdrowego środowiska pracy: HR biznes partner może wykorzystać swoją
wiedzę na temat odporności psychicznej pracowników do promowania zdrowego środowiska pracy. Może to obejmować organizowanie szkoleń dotyczących radzenia sobie w zamianie, z presją, ze stresem, promowanie elastycznego podejścia do pracy czy budowanie wsparcia społecznego w zespole. Pozwala dbać atmosferę wzajemnego zaufania w zespołach i określać, jak w zespołach i organizacji budować wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego.

Wspieranie rozwoju kariery: Zrozumienie odporności psychicznej pracownika może pomóc HR biznes partnerowi w lepszym dopasowaniu ofert rozwoju kariery do jego indywidualnych predyspozycji i możliwości. Może to obejmować propozycje szkoleń, kursów rozwojowych czy projektów, które pomogą pracownikowi w rozwoju jego umiejętności i zwiększeniu odporności psychicznej.

Budowanie zaufania i relacji interpersonalnych: Pracownicy mogą czuć się bardziej
komfortowo i otwarcie dzielić się swoimi trudnościami z HR biznes partnerem, jeśli czują, że są zrozumiani i wspierani. Zrozumienie ich poziomu odporności psychicznej może pomóc HR biznes partnerowi w budowaniu zaufania i relacji interpersonalnych, co z kolei przekłada się na bardziej efektywną współpracę i wsparcie.

Oczywistością Pierwsza: główne odpowiedzialności HR Biznes Partnera/ki to:

 1. Partnerstwo z działem kierownictwa: HR biznes partner współpracuje z
  kierownictwem organizacji w celu zrozumienia i wsparcia strategicznych celów
  biznesowych. Działa jako doradca i konsultant, który pomaga w identyfikacji potrzeb kadrowych oraz wdrażaniu strategii personalnych zgodnych z celami organizacji.
 2. Planowanie zasobów ludzkich: HR biznes partner odpowiada za opracowywanie i wdrażanie strategii dotyczących zarządzania personelem, w tym planowania sukcesji, rekrutacji, selekcji, rozwoju pracowników oraz retencji talentów. Zapewnia, że organizacja dysponuje odpowiednią liczbą i jakością pracowników, aby osiągnąć cele biznesowe.
 3. Wsparcie w zarządzaniu zmianą: HR biznes partner wspiera zarządzanie zmianą w organizacji, pomagając w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami personalnymi oraz kulturowymi. Zapewnia, że zmiany w strukturze organizacyjnej, procesach biznesowych lub kulturze organizacyjnej są skutecznie zarządzane i wdrażane.
 4. Rozwój i szkolenia: HR biznes partner zarządza programami rozwoju i szkoleń dla pracowników, zapewniając, że są one zgodne z celami biznesowymi i potrzebami rozwojowymi pracowników. Wspiera rozwój kompetencji i umiejętności pracowników, aby mogli efektywniej realizować swoje obowiązki oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów organizacji.
 5. Zarządzanie wydajnością: HR biznes partner wspiera proces zarządzania
  wydajnością pracowników, zapewniając, że cele indywidualne są zgodne z celami organizacji, a ocena wydajności jest przeprowadzana w sposób uczciwy i obiektywny. Pomaga również w identyfikacji obszarów do rozwoju i udoskonalenia oraz w kreowaniu planów działania.
 6. Zarządzanie relacjami międzyludzkimi: HR biznes partner pełni rolę mediatora w rozwiązywaniu konfliktów oraz wspiera budowanie pozytywnych relacji
  międzyludzkich w organizacji. Zapewnia, że polityki personalne i procedury są
  zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz promują uczciwość, równość i różnorodność w miejscu pracy.
 7. Analiza danych i raportowanie: HR biznes partner zajmuje się analizą danych
  personalnych oraz opracowywaniem raportów i wskaźników HR, które służą zarówno do monitorowania wydajności personalnej, jak i podejmowania decyzji biznesowych opartych na danych.

Oczywistość Druga (według naszych Klientów): możliwość badania i rozwijania
odporności psychicznej wpływa na efektywność pracy HR biznes Partnerki/a we wszystkich powyżej sformułowanych celach i odpowiedzialnościach z którymi na co dzień się mierzą.

Możliwość badania i zrozumienie konsekwencji odporności psychicznej pracownika, zespołu może wpłynąć na podejmowanie decyzji personalnych, zaplanowanie działań rozwojowych oraz wsparcie w zarządzaniu zmianą, co z kolei przyczynia się do lepszej efektywności pracy HR biznes partnera. Dzięki temu HR biznes partner może lepiej dostosować swoje działania do indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników oraz efektywniej wspierać realizację celów organizacji.

Podsumowując: znajomość odporności psychicznej pracownika ma istotny wpływ na
efektywność pracy HR biznes partnera poprzez dopasowanie wsparcia i programów
rozwojowych, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, tworzenie zdrowego środowiska pracy, wspieranie rozwoju kariery oraz budowanie zaufania i relacji interpersonalnych. Dzięki temu HR biznes partner może skuteczniej wspierać pracowników w osiąganiu ich celów zawodowych i osobistych, a także przyczynić się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.

Autor: Wojtek Grad (Bona Fide)