BADANY OBSZAR KOMPETENCYJNY – Bada styl i skuteczność przywództwa – pozwala pokazać dominujący styl sytuacyjny oraz długookresową skuteczność.
Test jest pierwszą, zweryfikowaną badaniami integracją 50 najczęściej cytowanych modeli spośród 200 funkcjonujących w świecie nauki i praktyki zarządzania.
Skale główne: koncentracja na rezultatach, koncentracja na poszczególnych pracownikach, koncentracja na pracy zespołowej.
Skale szczegółowe: zadania vs. ludzie, elastyczność vs. zasadniczość, decentralizacja vs. centralizacja, pochwały vs. wymagania, proces vs. efekty, wiedza vs. charyzma.

ZASTOSOWANIE I OSOBY BADANE – Definiuje style przywództwa pokazując mocne strony oraz deficyty kompetencyjne badanego. ILM 72 jest pierwszym na świecie zintegrowanym narzędziem mierzącym style przywódcze w dziewięciu wymiarach, łączącym wszystkie popularne funkcjonujące w nauce i biznesie modele przywódcze.
Mierzy trzy najważniejsze czynniki, decydujące o efektywności przywódcy, badając zachowania przywódcze i postawę wobec przywództwa, nawykowo stosowane zachowania menedżerskie.

RAPORT – Dostępne raporty: rekrutacyjny, coachingowy, rozwojowy oraz postępów.

WALORY TESTU – Dotychczas przebadanych 180 000 menedżerów i urzędników wyższego szczebla. Spełnia kryteria Brytyjskiego i Amerykań-skiego Towarzystwa Psychologi-cznego.
Trafność pomiaru W skalach głównych 0,68 – 0,72. Rzetelność w skalach głównych 0,81–0,90, w skalach szczegółowych 0,67-0,79.

TECHNIKA WYPEŁNIANIA – On-line lub w wersji papierowej.
Przy stałej współpracy organizacja posiada swoje konto na platformie, dzięki temu natychmiast po wykonaniu badania ma dostęp do raportów.