Efektywność osobista, czyli pozostałe miękkie

Codzienna higiena emocjonalna – warsztaty postaw i umiejętności

Ramowe cele warsztatów::

 • Poznanie mechanizmów i źródeł negatywnych emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi w kontekście trudnych sytuacji zawodowych i prywatnych.
 • Zdiagnozowanie przez uczestników indywidualnych stresorów, ich objawów i dominujących reakcji na stres.
 • Uświadomienie sobie konsekwencji kumulowania negatywnych emocji w organizmie.
 • Praca nad umiejętność świadomego zarządzania emocjami.
 • Wzmocnienie odporności psychiczną.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak pracować świadomie nad  zmianą postaw i zachowań tak, aby lepiej radzili sobie z sytuacjami stresogennymi w miejscu pracy i dbać o swoją higienę emocjonalną.

12 osób,
2 dni,
1 trener


Działanie w zmianie

Ramowe cele warsztatów:

 • Dostarczenie niezbędnej wiedzy dotyczącej zmiany jako procesu.
 • Uświadomienie uczestnikom nieuchronności zmian.
 • Omówienie i przepracowanie dominujących zachowań i postaw wobec nieuchronnej zmiany.
 • Określenie przekonań i umiejętności wspierających i hamujących działania w zmianie.
 • Wypracowanie metod przeciwdziałania postawom zakłócającym efektywność działań w zmianie  oraz destruktywnym dla procesu.
 • Określenie własnej odpowiedzialności i poziomu zaangażowania w realizowanie codziennych zadań.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak pracować świadomie nad  zmianą postaw i zachowań wobec nieuniknionych i koniecznych zmian i będę potrafili w sposób świadomy brać odpowiedzialność za ich wyniki

12 osób,
2 dni,
1 trener

Trening pewności siebie

Ramowe cele warsztatów:

 • Odkrywanie przez uczestników własnych zasobów i deficytów niezbędnych do świadomej pracy nad pewnością siebie.
 • Określenie sposobów budowania poczucia własnej wartości w środowisku VUCA.
 • Wypracowanie umiejętności świadomego budowania własnych strategii sukcesu w oparciu o mocne strony.
 • Budowanie wiary we własne możliwości, motywacji do dalszej pracy nad sobą i stawiania celów rozwojowych.
 • Nauczenie się pracy z własnymi negatywnymi przekonaniami.

Po szkoleniu uczestnicy będą lepiej rozumieć swoje zachowania w trudnych sytuacjach. Będą potrafili świadomie korzystać z własnych zasobów zapewniających im efektywność w działaniu będą również wiedzieć jak budować swoją pewność siebie bazując na sukcesach i porażkach.

12 osób,
2 dni,
1 trener


Trening asertywności

Ramowe cele warsztatów:

 • Wypracowanie umiejętność asertywnego porozumiewania się z innymi.
 • Zdiagnozowanie indywidualnych sposobów komunikacji i świadome korzystanie z własnych zasobów.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami efektywnej komunikacji.
 • Uświadomienie źródeł pojawiających się konfliktów oraz sposobów reagowania na nie w sposób asertywny.
 • Poznanie metod skutecznego wpływania na decyzje innych osób poprzez najbardziej efektywne techniki komunikacyjne.
 • Doskonalenie umiejętności znajdowania rozwiązań w konflikcie, budowania trwałej więzi z partnerem komunikacji oraz dbania o relacje.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą wyposażeni w umiejętności asertywnego komunikowania się, zdolność do diagnozowania własnych stylów komunikacyjnych i efektywnego wykorzystywania osobistych zasobów. Zrozumieją źródła konfliktów i nauczą się reagować na nie asertywnie. Ponadto, będą znali metody wpływania na decyzje innych i posługiwania się skutecznymi technikami komunikacyjnymi, znajdowania rozwiązań konfliktów, budowania trwałych więzi i dbania o relacje interpersonalne.

12 osób,
2 dni,
1 trener


Komunikacja wewnętrzna oparta na empatii społecznej

Ramowe cele warsztatów:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych opartych na szacunku.
 • Zwiększenie lojalności i satysfakcji pracowników.
 • Poprawa atmosfery pracy.
 • Budowanie kultury opartej na szacunku i zaufaniu.
 • Zdiagnozowanie indywidualnych sposobów komunikacji i świadome korzystanie z własnych zasobów.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami efektywnej komunikacji.
 • Uświadomienie źródeł pojawiających się konfliktów komunikacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności znajdowania rozwiązań w konflikcie, budowania trwałej więzi z partnerem komunikacji oraz dbania o relacje.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą umieli budować kulturę pracy opartą na szacunku i zaufaniu, co przyczyni się do zwiększenia lojalności i satysfakcji pracowników oraz poprawy atmosfery pracy. Nauczą się diagnozować swoje indywidualne style komunikacyjne i efektywnie korzystać z własnych zasobów, co pozwoli im na uświadomienie źródeł konfliktów komunikacyjnych i rozwijanie umiejętności ich rozwiązywania. Będą również potrafili świadomie budować trwałe więzi z partnerami komunikacji i dbać o relacje interpersonalne.

12 osób,
2 dni,
1 trener